ALGEMENE VOORWAARDEN HANS SARIS TECHNIEK B.V.

GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE EINDHOVEN ONDER NUMMER 17073480

 

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

en overeenkomsten van koop/verkoop van zaken en/of van

opdrachten en diensten van HANS SARIS TECHNIEK B.V.

verder te noemen HANS SARIS;

 

1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten

schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die

overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn.

1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen

HANS SARIS en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet

aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke

toestemming van HANS SARIS.

1.4. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder

begrepen die van de opdrachtgever, worden door HANS SARIS

niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen

en door HANS SARIS is bevestigd.

Artikel 2. AANBIEDINGEN

2.1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een

geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is

overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan

door HANS SARIS desondanks worden herroepen, zelfs na

ontvangst van de order c.q. opdracht, mits binnen 5 werkdagen

na ontvangst van die order c.q. opdracht.

2.2. Op de website en in prijscouranten, offertes en andere

documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen

e.d. zijn uitsluitend informatief. Zij hebben het karakter van een

benaderende aanduiding en binden HANS SARIS niet.

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

3.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand

te zijn gekomen nadat HANS SARIS de order c.q. opdracht

schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering (levering)

van de order c.q. opdracht is begonnen. De inhoud van de

overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of

opdrachtbevestiging van HANS SARIS en deze algemene

voorwaarden.

3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – in de uitvoering

daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd of een opdracht tot

meerwerk wordt verstrekt, dient de wederpartij zulks schriftelijk

te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke order c.q.

opdracht, van welke aard dan ook, moeten schriftelijk door

HANS SARIS bevestigd worden. De oorspronkelijk

overeengekomen oplevertermijn c.q. levertijd van uitvoering

komt door de wijziging te vervallen.

 

Artikel 4. PRIJZEN

4.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die HANS SARIS in

rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q.

van het totstandkomen van de overeenkomst geldende prijzen,

en af magazijn Helmond, exclusief BTW en andere op de

overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen, toeslagen op

overuren (25%) en tarieven in euro’s, tenzij schriftelijk anders is

overeengekomen. Bij leveringen elders, zulks op verzoek van de

wederpartij, zijn meerkosten verbonden. Indien aflevering heeft

plaatsgevonden zijn de materialen verder voor verantwoording

koper.

4.2. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van

materialen, belastingen en/of andere factoren die de prijs van de

goederen en/of diensten mede bepalen, een wijziging

ondergaan, is HANS SARIS gerechtigd deze prijswijzigingen

door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven

wederpartij het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit

schriftelijk en binnen zeven dagen na ontvangst van de

desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als

voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van

enigerlei schade.

 

Artikel 5. BETALING

5.1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na

factuurdatum, mits anders is overeengekomen.

5.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van

dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een

ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding

daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend.

5.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is

HANS SARIS alsdan bevoegd een rente te berekenen over het

openstaande bedrag van 1.5% per maand of een gedeelte van

een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag.

5.4. Alle door HANS SARIS gemaakte buitengerechtelijke en

gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met

wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor

rekening van wederpartij.

5.5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de

oudst openstaande posten- rente en kosten daaronder

begrepen, zelfs al verklaart de wederpartij te dien aanzien

anders.

 

Artikel 6. ANNULERING

In geval van annulering door wederpartij zijn alle door HANS

SARIS ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten

alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een

minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te

vermeerderen met eventuele door HANS SARIS ten gevolge

van de annulering geleden schade.

 

Artikel 7. LEVERTIJD, LEVERING, RISICO

7.1. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging

genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn geldt niet als

fatale termijn en worden slechts bij benadering aangegeven, ook

niet indien deze door wederpartij uitdrukkelijk is aanvaard. Bij

niet-tijdige levering is HANS SARIS dan ook eerst na schriftelijke

ingebrekestelling in verzuim.

7.2. De genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn wordt

in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met

de periode(n) gedurende welke:

- er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending

en/of montage en/of van enige andere de uitvoering tijdelijk

verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit HANS SARIS kan

worden toegerekend;

- wederpartij in één of meer verplichtingen jegens HANS SARIS

tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort

zal schieten, ongeacht of de redenen daarvoor gegrond zijn of

niet;

- wederpartij HANS SARIS niet in staat stelt de overeenkomst uit

te voeren; deze situatie doet zich onder meer voor indien de

wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te

delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of

faciliteiten ter beschikking te stellen.

7.3. Wederpartij dient de bij HANS SARIS gekochte goederen in

ontvangst te nemen en te controleren (zie garantie). Wanneer

deze goederen door wederpartij worden geweigerd of levering

niet mogelijk blijkt, worden de goederen door HANS SARIS

opgeslagen, zulks voor rekening en risico van wederpartij. De

kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. HANS

SARIS zal nakoming vordering doch behoudt zich het recht voor

de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden,

onverminderd het recht van HANS SARIS op schadevergoeding.

 

Artikel 8. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

8.1. HANS SARIS zal de overeenkomst naar beste inzicht en

vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed

vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment

bekende stand van de wetenschap.

8.2. HANS SARIS is gerechtigd zonder toestemming van de

wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden

aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij

HANS SARIS.

8.3. Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan

het HANS SARIS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of

waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat

deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst,

tijdig aan het HANS SARIS worden verstrekt. Indien de voor de

Pagina 2 van 3

uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig

aan het HANS SARIS zijn verstrekt, heeft het HANS SARIS het

recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de

uit de vertraging voortvloeiende extrakosten tegen de

gebruikelijke tarieven aan wederpartij in rekening te brengen.

8.4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal

worden uitgevoerd kan het HANS SARIS de uitvoering van die

onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot

dat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande

fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 9. GARANTIE/RECLAME

9.1. HANS SARIS garandeert dat alle zaken geschikt en

wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd,

dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat

deze zaken vrij van materiaal- en fabricage gebreken zijn.

9.2. Met inachtneming van de fabrieksgarantie en hetgeen

elders in deze voorwaarden is bepaald, staat het HANS SARIS

in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar

geleverde producten c.q. het gebruikte en/of geleverde

materiaal, gedurende zes maanden na levering, met

uitzondering van schakelaars en condensatoren. Op

reparatiewerkzaamheden geldt eveneens een garantie van 6

maanden met uitzondering van schakelaars en condensatoren,

waarvoor geen enkele garantie geldt. Deze garantiebepaling

geldt eveneens, maar dan voor onbepaalde tijd, voor verborgen

gebreken, doch alleen wanneer zulke gebreken uitsluitend of

overwegend het gevolg zijn van een onjuistheid in het ontwerp

en/of fabricage van de geleverde zaken door het HANS SARIS

dan wel tengevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van

slecht materiaal door het HANS SARIS . Indien het geleverde of

de materialen niet voldoen aan de In het normale verkeer

daaraan te stellen eisen, zal het HANS SARIS de, als gevolg

daarvan, ontstane gebreken aan de geleverde zaken kosteloos

herstellen, vervangen of aan de opdrachtgever vergoeden, zulks

ter keuze van het HANS SARIS.

9.3. De garantieverplichting van het HANS SARIS vervalt indien

de geleverde zaken door wederpartij onoordeelkundig wordt

gebruikt, onjuist wordt behandeld of wordt blootgesteld aan een

buitengewone belasting, de technische aanwijzingen

betreffende het gebruik van de geleverde zaken niet in acht

worden genomen.

9.4. Reclame is niet mogelijk indien:

- de geleverde zaken één of meer onvolkomenheden c.q.

afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;

- de zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij

normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van HANS SARIS op

onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd

dan wel door wederpartij;

- de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij

(bijvoorbeeld door onvoldoende onderhoud) of doordat

wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies,

aanwijzingen en adviezen van HANS SARIS;

- wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens HANS SARIS

(zowel financieel als anderszins) heeft voldaan.

- Indien aan het uitgevoerde werk en/of levering andere en/of

zwaardere eisen zijn gesteld, dan bij het tot stand komen van de

overeenkomst bekend waren.

- Indien zonder schriftelijke toestemming van HANS SARIS door

derden reparaties of andere werkzaamheden aan het

uitgevoerde werk zijn verricht.

9.5. Indien wederpartij met inachtneming van het in de

betreffende overeenkomst en deze algemene voorwaarden

bepaalde binnen tien dagen na ontvangst schriftelijk reclameert,

en zijn reclame door HANS SARIS gegrond wordt bevonden, zal

HANS SARIS te hare keuze de gebrekkige zaken (of onderdelen

daarvan) om niet vervangen (waarna de vervangen zaken haar

eigendom worden) of repareren respectievelijk de

werkzaamheden opnieuw verrichten dan wel een prijsreductie

verlenen.

9.6. Het in behandeling nemen van een reclame schort de

betalingsverplichting van wederpartij niet op.

9.7. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht

aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en

kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.

 

Artikel 10. KEURING

De zaken worden voor de aflevering door HANS SARIS

gecontroleerd. Wederpartij heeft, voor eigen rekening, het recht

de zaken voor de aflevering te keuren op tijd en plaats door

HANS SARIS vastgesteld.

 

Artikel 11. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

11.1. HANS SARIS is bevoegd de overeenkomst met

onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of

gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks

onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op

nakoming en/of schadevergoeding), indien:

- wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de

overeenkomst tussen partijen;

- wederpartij overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of

aangifte tot faillietverklaring doet;

- faillissement van wederpartij wordt aangevraagd;

- het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;

- een onderhands akkoord wordt aangeboden;

- op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt

gelegd;

11.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige

toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn

uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van

HANS SARIS passende zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit

voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle

door HANS SARIS aan wederpartij krachtens enige

overeenkomst geleverde of te leveren zaken en/of in het kader

van levering verrichte werkzaamheden, alsmede ter zake van

vorderingen wegens het tekort-schieten van wederpartij in de

nakoming van deze overeenkomsten.

12.2. HANS SARIS is in de in artikel 11 lid 1 hiervoor genoemde

gevallen bevoegd de geleverde zaken die in overeenstemming

met het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven

terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een

ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en).

Wederpartij machtigt HANS SARIS voor zoveel nodig

onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen

daar waar deze zich bevinden.

12.3. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk

in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken

waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt

wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht

om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan

derden eveneens slechts onder voorbehoud van de

eigendomsrechten van HANS SARIS te leveren. Hij is eveneens

verplicht HANS SARIS op eerste verzoek een stil pandrecht te

verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal

krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze

bepaling als onherroepelijke volmacht aan HANS SARIS om dit

pandrecht tot stand te brengen.

 

Artikel 13. RETENTIERECHT

HANS SARIS is bevoegd om de nakoming van de verplichting

tot afgifte van een zaak van wederpartij, die zij in het kader van

een opdracht onder zich heeft, op te schorten tot dat de

vordering van HANS SARIS met betrekking tot die zaak volledig

is betaald inclusief rente en kosten, tenzij de wederpartij voor

onderhavige goederen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 14. AANSPRAKELIJKHEID

14.1. HANS SARIS is niet aansprakelijk voor schade ontstaan

als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar

verbintenis(sen) jegens wederpartij. De nakoming van de

verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 9

hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke

andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan

ook, is uitgesloten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld

van HANS SARIS of leidinggevende ondergeschikten.

Pagina 3 van 3

14.2. HANS SARIS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door

of namens haar verstrekte adviezen.

14.3. HANS SARIS heeft te allen tijde het recht een schade van

de wederpartij te repareren. Wederpartij dient HANS SARIS

hiertoe in de gelegenheid te stellen anders vervalt de

aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling.

 

Artikel 15. OVERMACHT

15.1. Onder overmacht in de zin van deze algemene

voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil

en toedoen van HANS SARI’S, al dan niet ten tijde van het

aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge

waarvan de nakoming redelijkerwijs niet van HANS SARIS kan

worden verlangd, zoals oorlog, overheidsmaatregelen, gebrek

aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard

dan ook, werk- stakingen, uitsluiting of gebrek aan personeel,

quarantaine, epidemieën, vorstverlet, tekortkoming van derden

die door HANS SARIS ten behoeve van de uitvoering van de

overeenkomst zijn ingeschakeld (zoals te late levering door

leveranciers), etc.

15.2. Overmacht geeft HANS SARIS het recht hetzij de

overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de

uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot

schadevergoeding gehouden te zijn. Ter zake van het reeds

uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft wederpartij tot

betaling gehouden.

 

Artikel 16. GEHEIMHOUDING/INTELLECTUELE

EIGENDOMSRECHTEN

16.1. Wederpartij verbindt zich tot volledige geheimhouding van

alle gegevens en informatie betreffende HANS SARIS of haar

bedrijf, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst en

de relatie tussen partijen, voor zover deze gegevens

vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk vertrouwelijk karakter

hebben.

16.2. HANS SARIS behoudt zich alle rechten (van intellectuele

eigendom) met betrekking tot de door haar geleverde zaken

voor in de meest ruime zin des woords, in het bijzonder de

auteursrechten op alle werken als bedoelt in artikel 10 van de

Auteurswet. Wederpartij verbindt zich deze rechten op geen

enkele wijze, direct of indirect, te schenden of aan te tasten door

gebruikmaking of anderszins en erkent dat HANS SARIS ter

zake rechthebbende is.

 

Artikel 17. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met

wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de

overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige

bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van

partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op

juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.

 

Artikel 18. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK RECHT,

BEVOEGDE RECHTER

18.1. De vestigingsplaats van HANS SARIS is de plaats waar

wederpartij aan zijn verplichtingen jegens HANS SARIS moet

voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten.

18.2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van HANS

SARIS is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

18.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen

wederpartij en HANS SARIS gesloten overeenkomst dan wel

van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten

zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter.

^ Naar boven